MASAK, uzaktan kimlik tespiti sürecine dair değişikliklere gitti ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde yapılacak değişiklikleri duyurdu.

Tebliğ ile birlikte, bankaların tüzel kişileri uzaktan kimlik tespiti yapmak suretiyle müşteri olarak kabul etmesinin önündeki engeller kalktı. Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının ise tebliğin “Yükümlüler İtibarıyla Uzaktan Kimlik Tespiti” maddesinde yer almadığı görüldü.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde yapılacak değişikliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 19)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

Müşteri tanımına ticaret siciline kayıtlı tüzel kişi eklendi:

30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “gerçek kişiyi veya gerçek kişi taciri,” ibaresi “gerçek kişiyi, gerçek kişi taciri veya ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiyi,” olarak değiştirildi.

Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi, altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklendi ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut yedinci fıkrada yer alan “maddedeki” ibaresi “Bölümdeki” olarak değiştirildi.

Madde 2’ye göre:

“(4) Uzaktan kimlik tespiti, sürekli iş ilişkisi tesis edilmeden önce tamamlanır.”

“(7) Uzaktan kimlik tespitinde süreç; çevrimiçi, kesintisiz, görüntülü ve gerçek zamanlı olarak yürütülür. Uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamı, sürecin tüm adımlarını içerecek ve denetlenebilir olmasını sağlayacak şekilde kayıt altına alınır ve saklanır.

(8) Uzaktan kimlik tespiti sürecinin kısmen veya tamamen hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, hizmet alınacak kuruluşların TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası sahibi olmaları zorunludur.

 

Uzaktan kimlik tespitinde müşteri temsilcisi tarafından gerçekleştirilen işlemler, tamamen veya kısmen, çevrimiçi ve gerçek zamanlı kayıt şartıyla yapay zekâ temelli yöntemler ile de yapılabilir eki geldi:

(9) Uzaktan kimlik tespitinde kullanılacak yapay zeka temelli uygulamalarda bu bölümdeki esaslara uygun olmak kaydıyla;

a) Uzaktan kimlik tespitinde müşteri temsilcisi tarafından gerçekleştirilen işlemler, tamamen veya kısmen, çevrimiçi ve gerçek zamanlı kayıt şartıyla yapay zekâ temelli yöntemler ile de yapılabilir. Kimlik tespiti sürecine ilişkin görsel ve işitsel iletişimin bütünlüğünün ve gizliliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınır. Bu amaçla, yapılan görüntülü doğrulama uçtan uca güvenli iletişim ile gerçekleştirilir ve her durumda görüntülü kimlik tespiti kesintisiz şekilde tamamlanır. Yükümlü yapay zeka uygulamalarının kullanıldığı durumda uzaktan kimlik tespiti yapılan kişinin gerçek bir kişi olduğuna ilişkin kontrolleri yapar ve kimlik kartındaki fotoğraf ile görüntüleri karşılaştırarak başvuru sahibinin ibraz edilen kimliğin sahibi olduğunu doğrular.

b) Uzaktan kimlik tespiti yapılacak kişinin canlı görüntüsündeki yüzü ile kimlik belgesinde yer alan fotoğrafın karşılaştırmasında yapay zeka uygulamasının kullanıldığı yahut çevrimiçi gerçek zamanlı görüntülü görüşmenin müşteri temsilcisi olmaksızın tamamen yapay zekâ temelli uygulama ile gerçekleştirildiği durumda; kimlik belgesinden yakın alan iletişimi kullanılarak alınabilmesi halinde temassız yongadaki fotoğraf, alınamaması halinde ise kimlik belgesi üzerinde yer alan fotoğraf ile canlı olarak hazırda bulunan başvuru sahibinin yüz görüntüsü karşılaştırılırken veya canlılık testi yapılırken kullanılacak yapay zekâ algoritmasının yanlış onay vakasının on milyonda birin altında olduğunu gösteren Türk Standardları Enstitüsü raporu alınır. Yapay zeka algoritmasının yurtdışı menşeli bir kuruluştan hizmet alınması ve söz konusu kuruluşun yurtdışında uluslararası geçerliliği bulunan bir sertifika sahibi olması durumunda Türk Standardları Enstitüsü raporu alınmasına gerek yoktur.”

“Gerçek kişilerde uzaktan kimlik tespitine ilişkin genel esaslar:

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde, kimlik belgesinin yakın alan iletişimi kullanılarak doğrulanamaması halinde kullanılacak yöntemlere ilave olarak, sürekli iş ilişkisi tesisi öncesinde ilk finansal hareketin, kişinin müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluştaki hesabından yapılması zorunludur eki geldi.

 

MASAK, 24 Sıra nolu Tebliğ ile uzaktan kimlik tespitinde genel usul ve esaslara aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230811-4.htm